Монгол улсын бүх нутаг дэвсгэрийг багтаасан тоон газрын зураг

Манай компаний гаргасан дижитал газрын зураг нь монголд анхдагч өргөн хэрэглээний газрын зураг юм. Уг зураг нь Монгол улсын тухай хамгийн өргөн мэдээллийг агуулсан өндөр нарийвчлалтай бөгөөд манайд хэрэглэгдэж байгаа ихэнх GPS төхөөрөмжүүд дээр ашиглагдах боломжтой юм. Мөн газрын зураг нь хэд хэдэн хубилбар (Улаанбаатар хотын, Монгол орны, жуулчлалын, тодорхой мэргэжилтэй, албан хаагчдын гэх мэт) байх ба хэрэглэгчийн хүсэлтээр нэмэгдэх өгөгдөл байна. Улаанбаатар хотын замын урсгал хөдөлгөөний чиглэлийг Монгол улсын авто замын хөдөлгөөний дүрэм баримтлан хийсэн.


Үндсэн газрын зураг - Монгол улс

- Хил, зааг

 • - Улс

 • - Аймаг

 • - Хот

 • - Сум

Засаг захиргааны нэгж

 • - Хот

 • - Аймаг

 • - Сум

 • - Багийн төв

Замууд

 • - 0 (төмөр зам)

 • - 1 (хатуу хучилттай зам)

 • - 2 (сайжруулсан болон хээрийн шороон зам)

 • - 3 (хээрийн зам)